måndag 06 maj kl 14:00

Fjälljakt för alla

Att få vistas i Fjällnära natur borde vara en rättighet för alla skriver vår länsordförande MOrgan Andersson i en debattartikel. Morgan ingår i Jägareförbundets fjälljaktsråd.

Alla människor måste hanteras lika – även i fjällvärlden

Rätten att få vistas i Sveriges vackra fjällvärld måste få gälla alla.

Ska alla människor ha samma förutsättningar och rättigheter? Vilket samhälle vill regering och riksdag ha i framtiden? Frågorna är högaktuella. För i Renmarksutredningens delbetänkande finns förslag som faktiskt öppnar för att vissa medborgare ska få större rättigheter än andra. Orsaken till att utredningen har hamnat i denna slutsats ligger i direktivet för utredningen. Där klargörs förutsättningarna för vad utredningen ska utreda och komma fram till. Vägen dit är att framför allt titta på juridiska förutsättningar och urminnes hävd. Svenska Jägareförbundet tror inte på att framtidens lösning på problemen i fjällvärlden går att hitta i gamla lagtexter – utan det behövs politiska beslut.

Renmarksutredningens delbetänkande handlar egentligen om upplåtelse av jakt och fiske, vilket har bidragit till långt ifrån alla intressen satt sig in i frågan. Men frågan är större än jakt och fiske. Därför håller allt fler på att upptäcka vilka enorma konsekvenser utredningens förslag kan få för deras verksamhet, fritid och intressen.

Svenska Jägareförbundet ser det som självklart att regeringen ska arbeta för en modern lagstiftning som bygger på samexistens och samarbete. Med andra ord vill förbundet att målsättningen ska vara att skapa förutsättningar för alla intressen.

Delbetänkandet vill ge renskötseln mer rättigheter än vad man har idag, på bekostnad av andra intressens tillgång fjällen. Som alla säkert förstår löser detta inte de konflikter och motsättningar som finns idag. I stället kommer problemen att öka – till ingen nytta.

Inget intresse – renskötsel, turism, jakt, skogsbruk och fiske – borde få möjligheter att begränsa något annat intresses tillgång och möjligheter. Detta borde vara en grundförutsättning, men i stället är det resultatet av en statlig utredning. För att hitta en lösning måste det finnas en part som på ett objektivt sätt kan hantera avvägningar, upplåtelserna och tillgängligheten. Det finns bara en part som kan klara av detta – staten. Regeringen och riksdag måste stanna upp och fundera över vilket samhälle vi vill ha. Om vi ska ha ett system som bygger på allas lika värde måste olika intressen kunna samexistera. Då behövs lagar och regler som faktiskt ger förutsättningar och möjligheter för detta.

Just därför vill vi att så många människor, organisationer, kommuner och företag som möjligt svara på regeringens remiss om delbetänkandet. Era röster och åsikter behövs.

Fram till 10 juni kan man lämna in sina förslag.

Jägareförbundet Västra Götaland Väst

Morgan Andersson

Senast uppdaterad den 06 maj