Foto: Madeleine Lewander

Jakt & Fauna

Jakt och Faunagruppen i Jägareförbundet Västra Götaland Väst har under verksamhetsåret behandlat frågor som ligger inom gruppens kompetensområde, enskilt, samt i samarbete med övriga länsföreningar i länet.

Fokus har legat på den nya älgförvaltningen, rovdjur samt vildsvin. Älgförvaltningen börjar finna former även om vissa problem återstår att lösa. Oroande är att man inom vissa Älgskötselområde börjat diskutera rättvisan i systemet då ÄSO i princip står för all faktainsamling, inventering, rapportering och därtill hörande kostnader m.m. medan övriga, d.v.s. licenslag samt oregistrerad mark inte alls i samma omfattning deltar. Avskjutningen per tusen ha följer i ÄSO mycket bra förvaltningsplaner samt rekommendationerna från Länsstyrelsen medan det på licensmarker är ett klart överuttag på tjur, ca 65 % samt underuttag på kalv.

Det är vår uppfattning att den nya förvaltningsmodellen endast fungerar om majoriteten av registrerad älgmark är ansluten till ÄSO och därför har Naturvårdsverk, Länsstyrelsen och vi ett stort ansvar att skapa incitament för samgående. Detta arbete har påbörjats genom diskussioner med ÄFO, ÄSO och Lst och fortsätter under våren-sommaren.

Vildsvinen sprider sig sakta i hela vårt verksamhetsområde med därtill hörande jaktmöjligheter men även problem. För att underlätta och skapa de bästa förutsättningarna för en klok förvaltning har länsförening och kretsar arrangerat ett antal utbildningstillfälle under verksamhetsåret.

Viltövervakningen, d.v.s. rapporteringen av skjutet småvilt ligger fortfarande under acceptabel nivå i vår del av länet och här måste vi alla, genom information och kontakter med jaktlagen, hjälpas åt att nå målet, 50 % av all jaktareal.

 

Rovdjursförvaltning:

Vi måste åter lägga ytterligare ett förlorat år till de många tidigare när det gäller förvaltningen av våra stora rovdjur. Fortfarande saknas möjligheter till en nödvändig samordnad och kunskapsbaserad förvaltning som för oss i jägareförbundet är lika självklar för alla viltarter.

Jägareförbundets ambition att vi skall ha livskraftiga viltstammar som fungerar i samklang med andra intressen och näringar gäller också rovviltet. Tyvärr låter Naturvårdsverket och våra politiker sig styras av osakliga argument och känslomässig opinionsbildning från enskilda och organisationer som lever långt från den sociala verklighet som gäller med rovdjuren inpå knuten. Detta omöjliggör den balans och tolerans som måste finnas ute i bygderna om rovdjuren skall accepteras i rimliga antal.

Jägareförbundet centralt har under 2013 fortsatt att vara den mest aktiva parten på brukarsidan. Vår centrala ledning och rovdjursrådet med framförallt Gunnar Glörsen och Torbjörn Lövbom har fått stort genomslag i utredningar och arbetsgrupper liksom i opinionsbildningen.

Jägareförbundets insatser var utan tvekan bärande då riksdagen med  85 % majoritet i december beslöt om förvaltningen av våra rovdjur genom jakt.

Att detta beslut sedan har överklagats av ett antal betraktandeorganisationer till domstolar som tydligen inte förstått konsekvenserna av sina beslut är en minst sagt tragisk historia

Varg.

Den rovdjursproposition som regeringen lade fram och riksdagens majoritet antog fastställde vargstammens s.k. gynnsamma bevarandestatus  (golvet) till intervallet 170 – 270 djur.

Jägareförbundet håller fast vid att en nivå om 150 djur geografiskt väl fördelade är möjligt att hantera. 

Den totala stammen i landet torde i dag, före 1914 års föryngringar, uppgå till närmare 500 djur.

I Västra Götaland Väst har vi dessbättre ingen säkert konstaterad föryngring under 2013.

Detta har dock inte hindrat att vi haft många anfall på tamdjur från kringströvande ungvargar eller vuxna som söker ny partner och nya revir. Dessbättre har inga hundar blivit dödade.

Vargarnas framfart medförde att länsstyrelsen beviljade skyddsjakt på ett djur väster E6 i Tanums kommun. Efter ett föredömligt snabbt lokalt samarbete och organisation mellan jägare med god lokalkännedom kunde vargen fällas, i Kville/ Hamburgsund, redan på förmiddagen dagen efter beslutet. Vargen var en hane och bevisligen rätt djur då angreppen i området upphörde omedelbart.

Jaktledare var Håkan Eklund.

I skrivande stund har flera revirmarkerande par observerats på olika håll varför vi säkerligen drabbas av föryngringar under våren 2014.

Lodjur.

Inför jakten 2013 tilldelades vårt län 4 djur. Naturligtvis en droppe i havet, men dubbelt upp mot 2012! Efter diskussioner i vår Rovdjursgrupp (gemensam med Skaraborg och Södra Älvsborg) beslöts att 3 djur fick fällas väster och ett öster om Göta älv.

Två djur fälldes i Munkedal, ett i Mellerud och ett i Borås kommun.

Fortfarande gäller att det endast är en aktiv rapportering av spår med åtföljande möjlig kvalitetssäkring av familjegrupper som kan ge utslag i den kvot vi tilldelas när det gäller jakten året därpå.

Härtill kommer vår eviga vädjan om rapportering av skjutet småvilt, även om man inte fällt något.

Förändringar i småviltstammarna, främst rådjur men även hare, är ett avgörande incitament för att lodjuren är för många.

Till jakten 2014 har vi sökt 16 djur. Detta är vad som behövs för att rädda resterna av småviltet på många håll. Något beslut finns ännu inte. Vad man väntar på förstår ingen - då det är inventeringarna 2012-13 som utgör underlagen. Hur som helst får vi säkert inte jaga från 1 febr. som vi begärt i flera år.

 

Kontakta Jakt & Fauna-gruppen

Morgan Andersson
Ordförande
Ordförande i AU. Ansvarar för Arbetsgruppen JAKT och VILTFÖRVALTNING. Kontaktperson för Tjörns JVK
Stefan Alm
2:e vice ordförande
Ingår i arbetsgruppen för ROVDJUR och SKYTTE. Kontaktperson för Lerum-Partille och Alingsås
Niklas Andreasson
Alingsås Jvk
Lennart Gustavsson
Styrelseledamot
Ansvarig i styrelsen för HUND-gruppen och NVR-gruppen Kontaktperson för Vårgårda
Dahn Andersson
Styrelseledamot
Ingår i arbetsgrupperna HUND, NVR och MEDLEM. Kontaktperson för Askim Härads JVK och Landvetters JVK
Magnus Blomstrand
Sekreterare
Ingår i AU. Ansvarig för arbetsgruppen MEDLEM och MARKNAD. Ingår i arbetsgrupperna MÄSSOR och VILTDATA. Webbredaktör. Kontaktperson för Munkedal-Lysekil JVK
Senast uppdaterad den 21 apr 2016